Ochrana osobných údajov

1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

1.1 Predávajúci sa zaväzuje uchovať v tajnosti pred nepovolanými osobami všetky informácie týkajúcich sa tovaru miesta doručenia.

1.2 Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať a chrániť osobné údaje kupujúceho aj príjemcu v súlade so zákonom122/2013 Z.z.o ochrane osobných údajov, v platnom znení.

1.2.1 Poskytnuté osobné údaje budú spracované a bezpečne uchované v bezpečnostnom informačnom systéme predávajúceho.

1.2.2. Predávajúci má právo si poskytnuté osobné údaje dostupnými prostriedkami overiť z hľadiska pravdivosti a možného zámeru s rozporom s obchodnými zákonmi SR, alebo či nebol osobný údaj poskytnutý osobou alebo subjektom, ktorému informácia o osobných údajoch neprináleží.

1.2.3. Predávajúci poskytnuté a zistené osobné údaje využije len na úspešné doručenie objednávky a prípadnú reklamáciu.

1.2.4. Kupujúci týmto výslovne súhlasí s odovzdaním týchto osobných údajov kuriérovi za účelom doručenia zásielky.

1.3 Obchodné podmienky majú prednosť pred prípadným odlišným vyhlásením osôb vystupujúcich v mene predávajúceho. Výnimkou je ak toto odlišné prehlásenie je uskutočnené písomne a podpísané osobou, ktorá je oprávnená konať za predávajúceho.

1.4 Predávajúci je oprávnený tieto obchodné podmienky kedykoľvek meniť. V prípade zmeny obchodných podmienok nadobúdajú platnosť po ich uverejnení na internetovej stránke www.superkvety.sk Zmeny nemajú vplyv na už spracované objednávky.

1.5 Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je fyzickou osobou oznámi prevádzkovateľovi svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a tie isté údaje adresáta ak je adresát fyzickou osobou. Objednávateľ a prevádzkovateľ sa dohodli, že objednávateľ v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný oznámiť prevádzkovateľovi svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu a tie isté údaje adresáta ak je adresát právnickou osobou.

1.6 Odoslaním údajov vyjadruje objednávateľ súhlas so spracovaním osobných údajov v znení Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Objednávateľ udeľuje prevádzkovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu prevádzkovateľovi.

1.7 Požadované informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu objednávateľa a prípadnú komunikáciu. Zároveň tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu kupujúceho vykonanú bankovým prevodom. Predávajúci chráni súkromné údaje kupujúceho pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu kupujúceho.

1.8 Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

1.9 Pokiaľ bude chcieť objednávateľ zrušiť svoju registráciu a vymazať e-mailovú adresu z databázy, kontaktuje prevádzkovateľa prostredníctvom e-mailu. Registrácia bude zneaktívnená. O vymazaní e-mailovej adresy z databázy bude objednávateľ informovaný.

 

 

Na zobrazenie týchto stránok používame cookies. Používaním našej stránky súhlasíte s používaním súborov cookie.